ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែលរបស់យើង: support@pharmedplls.com

សេវាគាំទ្រទទួលយកសំណើនៅជុំវិញនាឡិកានៅថ្ងៃធ្វើការ. ការឆ្លើយតបមួយត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលសារត្រូវបានផ្ញើ.

ដំណើរការទិញ

  • បញ្ចូលឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងសំណុំបែបបទលំដាប់.
  • រង់ចាំ 5-15 នាទីសម្រាប់ប្រតិបត្តិកររបស់យើងក្នុងការឆ្លើយតប.
  • ផ្តល់នូវប្រតិបត្តិករដែលមានអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងឈ្មោះពេញរបស់អ្នក.